Untitled Document
03 490 18 05     03 490 18 06
Untitled Document
ATKA-PRIMA posredništvo, storitve d.o.o.
  Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje


 


 
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA
 
Kaj je vzajemni sklad in kdo je njegov lastnik?

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki ga upravljajo naložbeni strokovnjaki družbe za upravljanje.
Pravne in fizične osebe naložijo svoj denar na račun vzajemnega sklada. S tako zbranim denarjem se na trgu kapitala kupujejo različni vrednostni papirji: domače in tuje delnice, obveznice, zakladne menice in drugi vrednostni papirji.

Vzajemni sklad je v lasti vseh vlagateljev, ki so vanj vložili denar.
 
Kaj je krovni sklad?

Bistvena lastnost krovnega sklada je, da je sestavljen iz več podskladov. Za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila upravljanja, temveč so posebnosti posameznih podskladov določene v pravilih upravljanja krovnega sklada.
 
Katere prednosti prinašajo krovni skladi svojim vlagateljem?

Za vlagatelje je glavna prednost krovnega sklada neobdavčen prehod med podskladi v okviru Krovnega sklada. Do ustanovitve krovnega sklada, se je vsak prenos med skladi znotraj družbe za upravljanje štel kot obdavčljiva prodaja, sedaj pa se davek na kapitalski dobiček plača ob končni prodaji enot premoženja podsklada.
Krovni skladi s svojo fleksibilnostjo prinašajo določene prednosti predvsem v kriznih časih. Portfelj si tako lahko vlagatelji prilagodijo dogajanju na borznih trgih in naložena sredstva po potrebi, prenesejo iz tveganih delniških podskladov v manj tvegane obvezniške podsklade.
 
Katere so prednosti varčevanja v vzajemnih skladih?

Prednosti varčevanja v vzajemnih skladih:
  • Ker sredstva niso vezana, jih lahko dvignete kadarkoli
  • Varčujete lahko po svojih zmožnostih
  • Za varnost premoženja je dobro poskrbljeno: sredstva so razpršeno naložena v različne vrednostne papirje
  • Vlagatelju ni potrebno spremljati dogajanja na borzi, to zanj opravljajo usposobljeni strokovnjaki
  • Vlagatelj lahko vsak trenutek izračuna vrednost svoje naložbe
 
Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade?

Sredstva, naložena v vzajemni sklad, so varna. Naložena so v različne naložbe in prav razpršitev sredstev v različne vrednostne papirje zmanjšuje tveganje vlagatelja. Poslovanje družb za upravljanje nadzirajo Agencija za trg vrednostnih papirjev, banka skrbnica vzajemnega sklada ter neodvisni revizorji.
 
Kaj je VEP (vrednost enote premoženja) in kako se izračuna?

Vrednost enote premoženja (VEP) sklada, oziroma vrednost točke nam pove koliko je vredna posamezna enota premoženja podsklada krovnega sklada. Izračunajo jo tako, da na določen dan od celotnih sredstev sklada odštejejo obveznosti in rezervacije, dobljena razlika pa se deli s številom vseh enot v obtoku na isti dan.
 
Kako lahko vlagatelj proda VEP?

Vlagatelj lahko proda oziroma izstopi iz sklada kadarkoli, tako, da izpolni zahtevek za izplačilo. Vsaka družba za upravljanje ima poseben »Zahtevek za izplačilo«. V roku petih delovnih dni od prejema »Zahtevka za izplačilo« pri DZU boste prejeli denar na osebni račun, ki je naveden na pristopni izjavi. Po pošti prejmete tudi obvestilo o izplačilu.
 
Koliko davka mora vlagatelj, ki je fizična oseba plačati pri prodaji investicijskih kuponov?

Po zakonu o dohodnini, ki se uporablja od 1.1.2007 dalje, so dohodki iz vzajemnih skladov obdavčeni kot kapitalski dobiček - torej razlika med nakupno in prodajno vrednostjo. Za obdavčitev se ustvarjene kapitalske dobičke prijavlja do 28. februarja za dobičke, unovčene v prejšnjem koledarskem letu.
Nakupna vrednost za investicijske kupone se obračunava na osnovi dejanske vrednosti enote premoženja na dan nakupa, razen v primeru, če so bile enote kupljene pred 1. januarjem 2003. V tem primeru se kot vrednost enote premoženja upošteva VEP z dne 1. januar 2006.
Nakupna vrednost se lahko dvigne za 1 % normiranih stroškov ob pridobitvi. Prodajna vrednost enot se obračunava po realni vrednosti enote premoženja na dan prodaje, ki se lahko zniža za 1 % normiranih stroškov ob odsvojitvi.

Kapitalski dobiček, ustvarjen s prodajo naložbe (enot vzajemnega sklada), je odvisen od časa, ki je pretekel od nakupa enot premoženja sklada in je obdavčen po naslednjih davčnih stopnjah:
- če je od nakupa poteklo od 0 do 5 let – 25 % davčna stopnja;
- če je od nakupa poteklo od 5 do 10 let – 15 % davčna stopnja;
- če je od nakupa poteklo od 10 do 15 let – 10 % davčna stopnja;
- če je od nakupa poteklo od 15 do 20 let – 5 % davčna stopnja.

Ob prodaji po preteku 20 let od dneva nakupa enot premoženja sklada kapitalski dobiček ni več obdavčen.

Davčni zavezanec ob prenosu sredstev iz enega podsklada, v drug podsklad istega krovnega sklada ne bo takoj obdavčen, tudi če bo ustvaril kapitalski dobiček. Vlagatelj je zavezan prijavi kapitalskih dobičkov šele ob izplačilu sredstev iz podskladov na svoj osebni bančni račun.
 
 
Vse pravice pridržane © Atka-Prima d.o.o. Izdelava spletne strani: i-Rose d.o.o.